Sutarties objektas

Paslaugų teikėjas Gdrive.LT (UAB Magnetukas, įm. kodas: 302596445, toliau „Teikėjas“) įsipareigoja sukurti ir prie Užsakovo Google paskytos priskirti Google bendrą diską failams talpinti, o Paslaugų užsakovas (toliau „Užsakovas“) įsipareigoja naudotis Google bendru disku failams, laiku apmokėti už suteiktas paslaugas bei laikytis numatytų žemiau nurodytų Google disko failams taisyklių.

Šalių įsipareigojimai

1. Teikėjo įsipareigojimai:

1.1. Sukurti ir priskirti prie Užsakovo paskyros Google bendrą diską naudojimui;

1.2. Sudaryti sąlygas Užsakovui nemokamai naudotis Google bendro disko paslauga, jei bendra Google disko užimama vieta neviršija 50 GB;

1.3. Užtikrinti sutarties vykdymui Užsakovo pateiktos informacijos konfidencialumą, išskyrus tą, kuri yra vieša pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

2. Užsakovo įsipareigojimai:

2.1. Registracijos metu pateikti Teikėjui teisingą Užsakovą identifikuojančią informaciją bei informuoti apie šios informacijos pasikeitimus, atlyginti galimus nuostolius, patirtus dėl neteisingos informacijos pateikimo ar neatnaujinimo.

2.2. Laikytis šiose taisyklėse apibrėžtų sąžiningo naudojimosi paslaugomis taisyklių.

2.3. Užsakovas, registruodamasis svetainėje www.gdrive.lt ir vėliau naudodamasis Google bendro disko paslaugomis, patvirtina, kad su Google disko taisyklėmis bei Privatumo politika susipažino, jas suprato ir besąlygiškai sutinka.

2.4. Užsakovas įsipareigoja laiku atsiskaityti už paslaugas ir laiku (sąskaitoje nurodytais terminais) apmokėti pateiktas sąskaitas-faktūras.

Įkainiai ir atsiskaitymo tvarka

1. Google bendro disko paslauga yra apmokęstinama priklausomai nuo faktiškai kiekvieno mėnesio paskutinę dieną užfiksuojamos užimamos Google disko vietos.

2. Pirmieji 50 GB suteikiami nemokamai. Viršijus nemokamus 50 GB bei išnaudojus iki 200 GB yra taikomas 1.00 Eur, iki 500 GB – 2.00 Eur, iki 1 TB – 4.00 Eur mokestis. Kiekvienas papildomas 1 TB disko vietos apmokęstinamas 4.00 Eur mokesčiu.

3. Tiekėjas kiekvieno mėnesio pradžioje Užsakovo el. pašto adresu atsiunčia sąskaitą – ataskaitą apie praėjusio mėnesio pabaigoje faktiškai išnaudotą disko vietą. Viršijus nemokamai suteiktų 50 GB – sąskaitoje įtraukiamas mokestį už papildomą disko vietą.

4. Teikėjas pasilieka sau teisę bet kada, iš anksto prieš 30 dienų įspėjęs Užsakovą el. paštu keisti nurodytus įkainius.

Registracija

1. Užsakovas, prieš pradėdamas naudotis www.gdrive.lt paslaugomis – turi užpildyti registracijos anketą, nurodydamas teisingus duomenis: savo vardą, pavardę, telefono numerį bei @Google sistemoje veikiantį el. pašto adresą, prie kurio bus priskiriamas diskas.

2. Registruotis gali tik pilnamečiai, 18 metų sulaukę asmenys, turintys Lietuvišką telefono numerį, kurį reikės patvirtinti įvedant SMS žinute atėjusį patvirtinimo kodą.

3. Sėkmingai užpildžius registracijos anketą 1-2 minučių bėgyje prie Užsakovo nurodyto Google paskyros „Mano disko“ yra sukuriamas papildomas „Bendras diskas“ pavadinimu  www.gdrive.lt į kurį keliant failus nėra naudojama „Mano disko“ turima vieta.

Šalių atsakomybė

1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią sutartį.

2. Teikėjas neatsako už paslaugų teikimo sutrikimus, jei tai atsitiko ne dėl paslaugos teikėjo kaltės.

3. Teikėjas neatsako už Užsakovo viešai ar neviešai platinamos informacijos ar kitų laikmenų turinį naudojantis Google bendro disko failams paslauga.

4. Registracijos metu Užsakovui sukuriamas ir priskiriamas tuščias Google bendras diskas, prie kurio prieigą valdytojo (angl. Manager) teisėmis turi tiktai Užsakovas. Užsakovas, padaręs tretiems asmenims prieigą prie Google disko bei jame patalpintų failų prisiima visą atsakomybę už šio veiksmo padarinius.

5. Užsakovas patvirtina, kad į Google bendrą diską talpins informaciją, atitinkančią LR teisės aktų nuostatas bei Google disko paslaugų teikimo sąlygas: https://www.google.com/intl/lt/drive/terms-of-service/.

6. Nei viena iš sutarties šalių neatsako už šioje sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymą, jei sutarties nevykdymas buvo sąlygotas nenumatytų ir neišvengiamų aplinkybių Force Majeure (tokių, kaip karai, streikai, katastrofos, stichinės nelaimės ir pan. Lietuvos teritorijoje ar už jos ribų), kurios užkerta kelią arba trukdo tinkamam šios sutarties įsipareigojimų vykdymui.

Sutarties galiojimas ir jos nutraukimo pagrindai

1. Sutartis įsigalioja Užsakovui sėkmingai atlikus registraciją www.gdrive.lt svetainėje ir yra neterminuota.

2. Užsakovas turi teisę bet kada vienašališkai nutraukti šią sutartį ir atsisakyti paslaugų teikimo – tereikia pilnai išvalyti Google bendrą diską ištrinant iš jo visą patalpintą informaciją, o po to pašalinant ir patį Google bendrą diską. Google disko pašalinimas yra negrįžtamas veiksmas.

3. Jei Užsakovas nesilaiko bent vieno šiose Google disko naudojimosi taisyklėse apibrėžto punkto nuostatos arba nevykdo teisėtų Teikėjo el. paštu siunčiamų nurodymų Užsakovui – Teikėjas turi teisę arba laikinai apriboti, arba vienašališkai sustabdyti prieigą prie Google bendro disko paslaugos.

4. Užsakovo arba Teikėjo iniciatyva vienašališkai nutraukus paslaugų teikimo sutartį Užsakovas nėra atleidžiamas nuo prievolės pilnai atsiskaityti su Tiekėju už suteiktas paslaugas iki sutarties nutraukimo momento.

Apribojimai naudojantis Google bendro disko paslauga

Siekiant išvengti nesąžiningo naudojimosi Google disku atvejų šiai paslaugai yra nustatyti tam tikri apribojimai.

1. Vienas privatus vartotojas gali susikurti tik vieną www.gdrive.lt paskyrą. Norint vienam vartotojui turėti daugiau nei vieną Google bendrą diską – reikia susisiekti su Tiekėju, kad aptarti individualias sąlygas.

2. Nemokamai suteikiamas 50 GB Google bendras diskas nėra skirtas saugoti informaciją neribotą laiko tarpą. Tiekėjas pasilieka sau teisę šalinti iš sistemos Google bendro disko vartotojus, kurie ilgą laiko tarpą nesinaudoja sistema ir gavę Tiekėjo atitinkamą pranešimą el. paštu ar SMS žinute nesusisiekia su Tiekėju per protingą laiko tarpą. Ši nuostata negalioja mokamos Google bendro disko vartotojams.

3. Naujai sukurtas Google bendras diskas pradžioje turi 1 TB bendrai užimamos vietos limitą, kurį Užsakovui prašant Tiekėjas gali padidinti.

4. Kiekvienas Google diskas turi 400000 bendrą diske patalpintų elementų kiekį, įskaitant failus, katalogus ar nuorodas.

Kitos nuostatos

1. Sutartyje nenumatyti klausimai sprendžiami abipusiu susitarimu arba pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.

2. Visi ginčai dėl kurių šalims nepavyksta susitarti, gali būti nagrinėjami teisme pagal Teikėjo buveinės vietą.

3. Sutarties šalių rekvizitai: pasikeitus bet kurios iš sutarties šalių rekvizitams, ši šalis įsipareigoja per 5 darbo dienas raštu pranešti apie pasikeitimus kitai šaliai.

4. Informacija apie svetainėje naudojamus slapukus pateikiama www.gdrive.lt Privatumo politikoje.